• โรงพยาบาลเอกชน ขนาด 200 เตียง พร้อมศูนย์รักษาโรคมะเร็งครบวงจร (200 Beds General Hospital with Cancer Center)

    0 standard